Sobre CAPIOL.

El nostre equip directiu està format per professionals amb més de 25 anys d’experiència en gestió d’infraestructures, construcció i serveis públics, que inclouen el desenvolupament, finançament, construcció, transformació de negoci i gestió d’un àmplia varietat d’actius. A llarg termini, el nostre model de negoci consisteix en desenvolupar i gestionar actius i infraestructures d’alta qualitat, incloent la transformació d’actius i infraestructures no rendibles en els sectors de serveis públics i l’edificació, recuperant per a la comunitat actius crítics i infraestructura, i oferint als nostres clients un retorn de la inversió ajustat al risc. Ens comprometem a ajudar i donar suport als nostres clients per a assolir els seus objectius, a focalitzar-nos en les necessitats de les persones a les que servim.

Gallery
Gallery

Gallery
Gallery

Què fem?.

A qui beneficiem?.


Treballem per a que les infraestructures siguin útils, sostenibles, rendibles i adaptades a les necessitats. Col·laborem amb autoritats públiques, inversors, propietaris d’actius i emprenedors per a la realització, gestió i millora de projectes d’infraestructura, així com per a la recuperació i transformació d’actius o projectes i serveis públics no rendibles o amb problemes..

LA COMUNITAT

El nostre compromís de servir a la comunitat és holístic. El nostre objectiu és servir a la comunitat d’una manera òptima, identificant les seves necessitats, inclòs si aquestes no són evidents, i optimitzant els recursos emprats, així com tenint en compte els impactes ambientals i socials. El nostre fi és construir relacions de benefici mutu, allà on sigui que treballem, i amb totes les persones amb qui treballem, promovent relacions sòlides i de llarg termini amb socis locals.

LES AUTORITATS PÚBLIQUES

Estant propers als governs locals, autonòmics i centrals, treballem conjuntament per a identificar les disfuncions en els serveis públics i en la gestió d’infraestructures, per a millorar el seu rendiment i facilitar l’accés a la innovació en processos tecnològics, de gestió o re-enginyeria. Més enllà de l’externalització tradicional del sector públic al sector privat, col·laborem amb les autoritats públiques dins del marc d’una relació oberta, fonamentada en el valor afegit, per a la resolució de problemes d’ineficiència i d’ineficàcia tot adaptant i proporcionant una nova gama de serveis que acompleixin amb les expectatives més elevades dels clients i serveixin a la comunitat d’una manera òptima.

ELS INVERSORS

Amb un enfocament de gestió basat en el valor, orientem el nostre treball cap a aquelles àrees i activitats en les que tenim experiència rellevant, on podem afegir valor i establir una diferència. En fer de la conservació del capital invertit una prioritat, ens comprometem a protegir i millorar el valor dels actius dels nostres clients.

Missió, visió i valors.


Missió.

Vision&Values.

La nostra missió és dotar de valor a les infraestructures i projectes que gestionem, recuperar actius no rendibles, proporcionar als nostres clients rendiments ajustats al risc, millorar i recuperar infraestructures clau per la comunitat i reduir el risc financer així com els problemes ambientals en infraestructures i actius problemàtics.